Kategória: Činnosť ESORGu

Ochrana prírody v praxi a Ekofestival 2018

Stretnutie na CHKO Ponitrie

Dňa 28. marca sa v priestoroch CHKO Ponitrie uskutočnilo stretnutie za účelom naplánovanie medzinárodnej konferencie Ochrana prírody v praxi a Ekofestivalu Nitra 2018  s pracovníkmi a zástupcami organizácií: CHKO Ponitrie, Ochrana dravcov SR, ČSOP Jaro Jaroměř, Prales, o.z, WWF, CKO Biele Karpaty, Pre prírodu, ESORG SK.

Ochrana prírody v praxi a Ekofestival 2018

 

 

Read Blog Detail
ESORG

Predstavenie OZ ESORG

Sme neziskové občianske združenie ľudí rôzneho veku, vzdelania i náboženského vyznania. To čo nás spája je úcta a empatia k živej i neživej prírode. Hoci sa dnes o ekológii a ochrane životného prostredia veľa hovorí, aktivity v tejto oblasti sú podľa nás veľmi chabé a nedostačujúce. Rozhodli sme sa, že sa nezaradíme do stáda pasívnych ufrlancov a krčmových (či kaviarenských) povalačov, ale sami sa budeme usilovať o pozitívne zmeny v spoločnosti. Je nutné vštepiť do ľudí iný, zdravší, etickejší vzťah človeka k prírode. A keďže staré príslovie „starého psa, novým kúskom nenaučíš“ je do veľkej miery pravdivé, hodne nášho úsilia vkladáme predovšetkým do environmentálnej výchovy detí a mládeže. A deti budú následne „vychovávať“ svojich rodičov a starých rodičov.

Veľká téma, ktorá nás dala dokopy je palmový olej. Na prvý pohľad je to nám Slovákom veľmi vzdialená téma, lenže my esorgáči sa necitíme byť len Slovákmi, sme v prvom rade Pozemšťania. Klčovanie a vypaľovaie dažďových pralesov, vymieranie fauny i flóry a iné zločiny proti prírode a ľudskosti páchané v juhovýchodnej Ázii (či kdekoľvek na svete) nám preto nie sú ľahostajné. V oblasti boja proti palmovému oleju úzko spolupracujeme s KPPO http://stoppalmovemuoleji.cz/ a neustále hľadáme ďalšie spriaznené organizácie, ale aj jednotlivcov s pomocou ktorých sa nám raz snáď vyhrať tento boj.

Ľahostajné nám však nie sú ani problémy našej krajiny a prírody. Podporujeme programy na ochranu prody a pripravujeme aj vlastné. V tejto oblasti aktívne spolupracujeme s odbornou verejnosťou, štátnou ochranou prírody či správou CHKO ako aj s neziskovými organizáciami na vytváraní nových projektov, ktorých účelom je zachovanie prírodného dedičstva pre nasledujúce generácie. Tu treba upozorniť na to, že príroda to nie sú len chránené územia, rezervácie a národné parky, aj krajina v našom bezprostrednom okolí si zaslúši našu ochranu. Preto vyvíjame aj projekty, ktoré sú cielené na problémy agrárnej i urbánnej krajiny, znečistenie ovzdučia a našich vôd, utrpenie domácich i voľne žijúcich zvierat. Snažíme sa jasne a zreteľne pomenovať vinníkov, ktorí za devastáciou prírody a krajiny stoja. Priemysel, konvečné poľnohospodárstvo, nadnárodné korporácie, obchodné reťazce atď… všetci tí, ktorí pri svojej činnosti neberú dostatočný ohľad na prírodu a ich jediným božstvom sú peniaze, sú našimi nepriateľmi až do chvíle kedy sa nezačnú správať ekologicky zodpovedne.

Naše vízie sú smelé a uvedomujeme si, že sami to určite nezvládneme. Preto je jednou z našich priorít aj vytvorenie silnej aliancie environmentálnych organizácii na Slovensku, ktoré budú v tých zásadných veciach konať jednotne a súdržne. Našou túžbou je, aby združenia vzájomne komunikovali, stretávali sa a hlavne pracovali na spoločných projektoch, pretože „v jednote je sila!“. Boj proti palmovému oleju alebo boj za vyššie percento bezzsáhových území na Slovensku nemôže vyhrať jedno združenie, ba ani dve. Ekologické spolky by mali fungovať ako jeden obrovský, vzájomne prepojený ekosystém. Až potom môžeme docieliť žiadúce legislatívne či politické zmeny v oblasti ochrany životného prostredia.

Konajme tak, aby naša úcta voči matke Zemi nebola len prázdnou pózou. Každodennými, hoci aj drobnými skutkami treba dokazovať, že v strede nášho záujmu je naozaj život vo všetkých jeho pestrých podobách a nielen naše ego. Nahraďme egocentrizmus ekocentrizmom!

Read Blog Detail
Spolupráca ESORG so ZŠ kniežaťa Pribinu v Nitre

ESORG na Základnej škole kniežaťa Pribinu v Nitre

Spolupráca ESORG so ZŠ kniežaťa Pribinu v Nitre v oblasti environmentálnej výchovy.

Read Blog Detail

Vitajte na stránkach ESORGu!

Na týchto stránkach Vás budeme informovať o našej činnosti, ale aj o novinkách z oblasti environmentalistiky, ochrany životného prostredia a zdravom a udržateľnom spôsobe života celkovo.

Read Blog Detail